Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Д-р Десовска Геговска Евросима

Доктор Специјалист по Медицина на Труд

Д-р Десовска Геговска Евросима е Специјалист по Медицина на Труд во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во стручниот кадар на поликлиниката е од 2015 година. Низ дотогашното работно искуство, од 2005 до 2015 година е дел од ИМП - оддел за Итна Медицинска Помош на Здравствен Дом Прилеп.

Високото образование го има завршено од 1998 до 2004 година на Медицински Факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. На истиот универзитет од 2011 до 2015 година има завршено и специјалистички студии по Медицина на Труд.

Д-р Десовска Геговска Евросима има остварено активно учество и посветеност на многуброни едукации и истражувачки проекти. Таквите ангажмани на Д-р Евросима и донеле значајни сертификати:

Д-р Десовска Геговска Евросима покрај мајчиниот јазик, зборува англиски и српски.